De weg is vaak lang, van de ontwikkeling van innovatieve ideeën en baanbrekende wetenschap tot praktische toepassingen en nieuwe bedrijfsmodellen – als die al succesvol worden gehaald. Dagelijks worden ideeën en technologieën getest, in de praktijk gebracht en geëvalueerd. Als we de impact van onderzoek op onze samenleving en economie willen vergroten, hoe kunnen we dan de transformatie van ideeën naar praktische toepassingen katalyseren? Dat is de vraag die de EU met Horizon Europe wil beantwoorden.

De Europese wetenschappelijke capaciteit is verreweg groter dan die van concurrerende regio’s en landen. In 2016 produceerde de Europese Unie alleen al 613.774.3 wetenschappelijke publicaties, terwijl de VS en China respectievelijk 408.985.3 en 426.165.3 publicaties produceerden. Toch bleef Europa de afgelopen decennia achter bij het omzetten van onze kennis in nieuwe ideeën die uiteindelijk tot producten kunnen leiden.

In dezelfde periode was Europa volgens de World Intellectual Property Organisation (WIPO) goed voor 11,3% van het totale wereldwijde aantal octrooiaanvragen. Noord-Amerika (voornamelijk de Verenigde Staten) en Azië (voornamelijk Korea, Japan en China) noteerden respectievelijk 20,5% en 64,6%. Hoewel deze statistiek aantoont dat Europa in 2016 op de derde plaats stond qua aantal octrooiaanvragen, laat het ook zien dat die kwantiteit tussen 2006 en 2016 met 7,3% is gedaald.

Patent applications per regio
 

Er is geen eenduidige verklaring waarom Europa op het gebied van innovatie achterblijft. Gelukkig worden er stappen in de goede richting gezet. In mei bracht de Europese Unie haar ambitieuze plan uit voor een nieuw onderzoeks- en innovatiebeleid en een nieuw financieel instrument: “Horizon Europe”.

Horizon Europe & Politieke agenda’s: een kwestie van perspectief

Horizon Europe is een nieuwe poging om het volledige potentieel van Europa’s onderzoekscapaciteit  te benutten en onderzoeksresultaten om te zetten in nieuwe oplossingen. In dit opzicht is Horizon Europe een antwoord op de definitie van de Sustainable Development Goals (de zogenaamde SDG’s) en de Verklaring van Rome van 25 maart 2017.

Horizon Europe bestaat uit 5 clusters. Daarbinnen kunnen voorstellen worden ingediend voor  het ontwikkelen, het testen en de marketing van nieuwe oplossingen voor Europese en mondiale uitdagingen.

Net zoals de manier waarop de SDG’s zijn gestructureerd, beperkt Horizon Europe zijn doelstellingen niet tot specifieke silo’s. De projectuitvoerders binnen Horizon Europe worden gevraagd om kennis, praktijkervaring en ideeën uit te wisselen om de resultaten van de projecten te maximaliseren, ideeën in nieuwe omstandigheden te testen en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken aan te dragen.

De kern van deze aanpak bestaat uit missies. De missies stimuleren bepaalde richtingen voor ideeën en innovaties. Zo worden projecten gegroepeerd onder overkoepelende doelstellingen.

 

Horizon Europe: een kwestie van betrokkenheid

De grote uitdagingen van deze tijd (waaronder klimaatverandering, nepnieuws, scepsis jegens de wetenschap) vragen om een moderne uitvoering van onderzoeks- en innovatiebeleid. Primair moet het onderzoeks- en innovatiebeleid in de behoeften van de samenleving voorzien. In de ontwikkeling van een dergelijk beleid en bij het vastleggen van prioriteiten moeten daarom burgers worden betrokken. Vanuit die gedachte ontwikkelt Horizon Europe een nieuwe manier om burgers op te nemen in de omschrijving van de missie van het programma en de evaluaties ervan.

Hoe precies en in welk stadium burgers worden betrokken, moet nog duidelijk worden. Toch zou de zogenaamde kloof tussen Europa en zijn inwoners de komende jaren kunnen worden verkleind door de bevolking rechtstreeks bij Europese onderzoeks- en innovatieprojecten te betrekken.

Horizon Europe: de structuur

Net als zijn voorganger Horizon 2020 is Horizon Europe gestructureerd rondom drie belangrijke pijlers: Open Science, Open Innovation en Societal Clusters.

Open Science stimuleert fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in Europa via een bottom-up benadering. Door de wetenschap te ondersteunen wordt de wetenschappelijke voortrekkersrol van Europa, de kennisproductie en de ontwikkeling van vaardigheden versterkt.

Societal Clusters richten zich op het bereiken van de SDG’s en moeten antwoorden bieden op specifieke maatschappelijke kwesties in Europa zoals mobiliteit, energie-infrastructuur, klimaatverandering en voedselzekerheid. De aanpak is top-down. De nadruk in de voorstellen moet liggen op het vervullen van de doelstellingen vanuit de missies en maatschappelijke uitdagingen.

Open Innovation bevindt zich op het snijvlak tussen twee voorgaande benaderingen. Het doel van dit cluster is het opschalen van nieuwe ideeën en innovaties in Europese industrieën.

Horizon Europe: Middelen voor ambities

Een Franse uitdrukking zegt: “L’argent est le nerf de la guerre” (‘geld is cruciaal voor succes’). Met een waarde per pijler van respectievelijk € 25,8 miljard, € 52,7 miljard en € 13,5 miljard en € 2 miljard extra voor de Europese Onderzoeksruimte, brengt Horizon Europe het Europese onderzoeksbudget op € 94 miljard. Met het voorgestelde budget voor het meerjarig financieel kader streeft de EU ernaar de doelstelling van 3% van haar BBP voor onderzoek en innovatie te bereiken.

Brexit bracht een uitdaging voor de Europese Commissie met zich mee om een ​​begroting voor te stellen die rekening houdt met het vertrek van het VK uit de EU, waarbij er toch voldoende middelen beschikbaar komen om de ambities en beloften voor onderzoek en innovatie waar te maken.

Het is nu aan het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie om op basis van het Commissievoorstel hun standpunten te bepalen. Uit die onderhandelingen volgt uiteindelijk een concrete inhoud en structuur van het toekomstige Europese onderzoeks- en innovatielandschap.

Engage

Bij Hague koesteren we onze passie voor innovatie en vernieuwende ideeën. Met onze Europese public affairs– en strategische communicatiediensten helpen we onze opdrachtgevers om de relevantie van hun onderzoeksgebieden en innovaties te beoordelen in het licht van de toekomstige prioriteiten van Horizon Europe.

We helpen hun onderzoek binnen te brengen bij de Europese instellingen en laten zien hoe misschien ook uw onderzoek kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.

Dus, neem contact met ons op voor een gesprek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *