De VN-klimaatconferentie in Glasgow 2021 zou een mijlpaal worden op het gebied van wereldwijd klimaatbeleid. De internationale gemeenschap is twee weken lang in de Schotse stad bijeengekomen om de balans op te maken over de voortgang sinds het Klimaatakkoord van Parijs. Het belangrijkste doel was om de toezeggingen van landen te intensiveren om alle oorzaken van klimaatverandering aan te pakken om zodoende de wereldwijde temperatuurstijging tegen het einde van de eeuw tot 1,5 graad te beperken. Er ontbrak echter een groot stuk van de klimaatpuzzel op de officiële agenda van de conferentie: Voedselsystemen.

Voedselsystemen: de olifant in de COP26 onderhandelingskamer

We moeten allemaal eten: eten brengt ons samen en is gelinkt aan sociale en culturele wereldse waarden. Desondanks hebben onze voedselproductie- en consumptiepatronen een groots effect op onze natuurlijke bronnen (bv. land en water) en zijn zij een prominente oorzaak van klimaatverandering.

Voedselproductie is in feite voor een derde verantwoordelijk voor alle uitgestoten broeikasgassen veroorzaakt door de mens.

Zo zijn de akkerbouw en vooral de veehouderij verantwoordelijk voor respectievelijk 53% en 14% van de wereldwijde methaanemissies. Om deze klimaatvoetafdruk te verkleinen, moeten we veranderen op welke wijze we voedsel produceren en consumeren. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een verschuiving in onze voeding naar meer klimaatvriendelijke voedingsmiddelen (bijv. plantaardig voedsel), evenals de invoering van duurzamere landbouwpraktijken, een deel van de oplossing kan zijn.

Ondanks deze kennis werd de klimaatvoetafdruk van voedselsystemen grotendeels over het hoofd gezien in politieke discussies tijdens de COP26. Belangrijke initiatieven die tijdens de conferentie werden geopperd, zoals de ‘Global Methane Pledge’, slaagden er bijvoorbeeld niet in om de impact van de landbouwsector en dieetveranderingen te benadrukken als een krachtig instrument om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Voedsel op het menu ter discussie met de COP26 stakeholders

Hague was namens de European Alliance for Plant-bases Foods aanwezig, wat samen met ProVeg International, Oatly en de Barilla Foundation evenementen organiseerde voor EU-publiek. Tijdens dit evenement werden verschillende manieren belicht waarop de klimaatafdruk van onze voedselsystemen kan worden verkleind.

Het evenement was een van de vele die werden georganiseerd door NGO’s, bedrijven en maatschappelijke organisaties die het belang aankaartte van integratie van duurzame voedselsystemen in mondiale en nationale strategieën om klimaatverandering aan te pakken.

Ongeacht de aanpak van stakeholders om de landbouwtransitie mogelijk te maken – bv. door voedselinnovatie te bevorderen, duurzame praktijken zoals agro-ecologie en regeneratieve landbouw te ondersteunen of te pleiten voor een verschuiving naar meer plantaardige diëten – is er brede overeenstemming over de noodzaak om voedselsystemen op te nemen in wereldwijde klimaatinspanningen om de 1,5 graad reductiedoelstelling van het Akkoord van Parijs te halen.

Op weg naar een voedseldag bij COP27

Veel stakeholders betrokken bij de duurzame voedselwaardeketen roepen wereldleiders op om voedselsystemen op te nemen als integraal onderdeel van de COP27 van volgend jaar in Egypte. Dit kan worden gedaan door een speciale Voedseldag te houden om een ​​diepgaande discussie te garanderen over het beleid dat nodig is om de uitstoot van broeikasgassen in voedselsystemen te verlagen.

Wordt dit ontbrekende puzzelstukje in 2022 toegevoegd aan de mondiale klimaatagenda? We roepen de internationale gemeenschap op om dit te doen.

EAPF ad for Food Day at COP2027

Meer weten over voedselsystemen? Neem contact op met Silvia.

Silvia Alunni